Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de eenmanszaak van Margot Collet. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever tenzij anders overeengekomen. In dat geval ondertekenen beide partijen een schriftelijke bevestiging.

Artikel 2. Offerte

Voor elke opdracht wordt een gedetailleerde offerte opgesteld. De prijzen zijn inclusief BTW. Als kleine onderneming is Margot Collet vrijgesteld van BTW. Een offerte geldt enkel voor de specifieke opdracht, niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. Een opdracht start na een goedkeuring door de opdrachtgever, via mail of schriftelijk. Een goedgekeurde offerte is een overeenkomst.

Artikel 3. Overdracht van intellectuele rechten

Alle teksten blijven eigendom van Margot Collet tot de factuur volledig betaald is. Dan draagt Margot Collet de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het product over. Voor hergebruik is geen extra vergoeding verschuldigd.

Artikel 4. Wederzijdse vertrouwelijkheid

Margot Collet neemt alle voorzorgsmaatregelen om de belangen van de opdrachtgever te beschermen. Margot Collet verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden en van alle informatie en gegevens tijdens het werk ter beschikking gesteld.

De opdrachtgever doet zonder toestemming van Margot Collet aan derden geen mededelingen over de aanpak, werkwijze of offerte van Margot Collet. Dit geldt ook voor eindrapporten.

Artikel 5. Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft de plicht om de geleverde diensten te controleren op fouten, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Margot Collet van elke aansprakelijkheid met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 6. Vergoeding, betalingstermijn en kosten

Elke factuur van Margot Collet moet door de opdrachtgever uiterlijk 30 dagen na factuurdatum worden betaald. Betwistingen schorten de betalingsverplichting niet op.

Voor hoogdringende opdrachten en opdrachten die langer lopen dan 30 dagen, heeft Margot Collet het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor geleverde prestaties. Margot Collet heeft het recht om ieder onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk te factureren. Dit wordt voor aanvang van de opdracht onderling overeengekomen.

Wanneer een factuur niet binnen de vermelde termijn wordt betaald, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest van 1% per begonnen maand op het openstaande bedrag beginnen lopen tot op het moment van voldoening van het nog verschuldigde bedrag. Het bedrag van de factuur wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100,00 euro.

Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Margot Collet dient te maken ingevolge het niet nakomen van de betalingsverplichting door de opdrachtgever, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen minstens 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75,00 euro.

Artikel 7. Opzegging en annulering

Zowel opdrachtgever als Margot Collet kunnen op ieder ogenblik de overeenkomst beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Annuleren is kosteloos tot 6 weken voor aanvang van de diensten.

Bij annulering minder dan 6 weken voor aanvang van de opdracht is er een annuleringskost van 50% van de totale prijs zoals vermeld in de overeenkomst.

Bij annulering minder dan 3 weken voor aanvang van de opdracht is er een annuleringskost van 75% van de totale prijs zoals vermeld in de overeenkomst.

Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang is er een annuleringskost van 100% van de totale prijs zoals vermeld in de overeenkomst.

Een annulering is slechts geldig als ze schriftelijk gebeurt en na ontvangstmelding van Margot Collet.

Artikel 8. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van een opdracht kan wijzigen wanneer tussentijds wordt overeengekomen om aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk wordt dit als een aanvullende opdracht door de opdrachtgever bevestigd.

Artikel 9. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang van het werk wordt vertraagd door verzuim of overmacht van de opdrachtgever, kan door Margot Collet het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Bewijs

Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie zoals e-mail als bewijsmiddel.

Artikel 11. Bevoegdheid

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische recht. Elke betwisting, van welke aan ook, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven, die bevoegd zijn voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

 

Ongewijzigd van kracht sinds 1 juli 2017.